Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Jacek Jakubowski

O sobie

Współzałożyciel i członek stowarzyszenia IFR. Psycholog, trener, socjoterapeuta.

Od wczesnej młodo­ści robię to samo. Na wszyst­kie moż­liwe spo­soby usiłuję naprawić świat. Na początku byłem pewien, że trzeba od razu cały. Z wiekiem nabrałem w tym pew­nej wprawy i doświad­czenia. Wiem, że da się tylko kawałek. Zmniej­szenie cier­pienia, albo zredukowanie głupoty jest war­to­ścią samą w sobie. Uruchomienie procesu roz­woju człowieka, kreowanie sensu w jakiejś orga­ni­za­cji lub środowisku jest war­to­ścią tak ostateczną, że zasięg wła­ściwie nie ma znaczenia.

Biz­nes
Na początku lat dziewięć­dziesiątych razem z żoną założyliśmy firmę – Grupę TROP. Tak oto Dorota, psycholog z klinicz­nym doś­wiad­cze­niem i ja, z ducha kontr­kul­turowiec, całe życie pracujący wła­ściwie w oświacie i orga­ni­za­cjach pozarządowych, zaczęliśmy „robić biz­nes”. W 1996 roku uruchomiliśmy pierw­szą w Pol­sce szkołę trenerów. 

Zmiana spo­łeczna
Innowacyjne projekty kształ­tujące sieci spo­łeczne, programy wspar­cia obszarów wiejskich, tworzenie meto­do­lo­gii wspar­cia firm rodzin­nych, pro­gra­mów aktywizujących różne grupy odbior­ców: młodzieży, seniorów, spo­łecz­no­ści lokal­nych… To nie­które przykłady mojej działal­no­ści zmierzającej do wpro­wa­dza­nia innowacji spo­łecz­nych. Stowarzyszenie Ashoka – Innowatorzy dla dobra publicz­nego doceniło mój dorobek lidera zmian spo­łecz­nych i zostałem jego człon­kiem. Za działal­ność w oświacie zostałem uhoronowany przez Prezydenta RP – Krzyżem Kawaler­skim Orderu Odrodzenia Pol­ski.